1. تحلیل داده
  2. فرایند کاوی
  3. شبیه سازی
  4. بهینه سازی
  5. برنامه ریزی و زمان بندی